Kalypso
Avís Legal
DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL LLOC WEB
En compliment del deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic,&bsp; Eva *Bayrak *Espinola en qualitat de titular del web *site https://kalypso.es , procedeix a comunicar-los les dades identificatives exigides per la referida norma:
Denominació social: Eva *Bayrak *Espinola
Domicili social: comte *borrell 104, 08015 Barcelona
NIF: 46.96.27.17-I
Adreça de correu electrònic: admin@kalypso.es
La present informació conforma i regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom de domini https://kalypso.es, assumeixen i es comprometen a respectar.
CONDICIONS D’ÚS
La simple i mera utilització de la Pàgina atorga la condició d’usuari de la Pàgina, bé sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica la *aceptaci´n completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal. Si l’Usuari no estigués conforme amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar la Pàgina. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions pel que la versió publicada per Eva *Bayrak *Espinola. pot ser diferent a cada moment en què l’Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l’Usuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a la Pàgina.
A través de la Pàgina, Eva *Bayrak *Espinola facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversos Continguts publicats per *edio d’Internet per Eva *Bayrak *Espinola o per tercers autoritzats.
L’Usuari aquesta obligat i es compromet a utilitzar la Pàgina i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en o coneixement, bé sigui per mitjà d’aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen la Pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, l’Usuari s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per Eva *Bayrak *Espinola , d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).
L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, *ontenidos, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, dissenyo gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu. Així mateix, de conformitat amb tot això, l’Usuari no podrà:
Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb la *autorizació escrita i explícita d’Eva *Bayrak *Espinola, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.
Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets *deEva *Bayrak *Espinola ;o dels seus titulars, de les petjades i/o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.
L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines Web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de mal o inutilització de la Pàgina, i/o dels Continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la Pàgina són propietat d’Eva *Bayrak *Espinola o, en la seva rosteixo, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Portal i/o als Continguts atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts. D’igual manera els Continguts són propietat intel·lectual d’Eva *Bayrak *Espinola , o de tercers en el seu cas, per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són titularitat *deEva *Bayrak *Espinola , o de tercers que han autoritzat el seu ús, als qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial d’Eva *Bayrak *Espinola o de tercers inclosos en la Pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.
*HIPERENLACES
Aquelles persones que es proposin establir *hiperenlaces entre la seva pàgina Web i la Pàgina hauran d’observar i complir les condicions següents:
No serà necessària autorització prèvia quan el *Hiperenlace permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol *tra forma de *Hiperenlace requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part d’Eva *Bayrak *Espinola
No es crearan “marcs” (“*frames”) amb les pàgines Web ni sobre les pàgines Web d’Eva *Bayrak *Espinola. No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre Eva *Bayrak *Espinola els seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o *delas persones que es relacionin en la Pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de les Pàgina, o dels Continguts subministrats.
No es declararà ni es donarà a entendre que Eva *Bayrak *Espinola ha autoritzat el *Hiperenlace o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma us Continguts oferts o llocs a la disposició de la pàgina Web en la qual s’estableix el *Hiperenlace.
La pàgina Web en la qual s’estableixi el *Hiperenlace només podrà contenir l’estrictament necessari per a identificar el destí del *Hiperenlace.
La pàgina Web en la qual s’estableixi el *Hiperenlace no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i al *rden públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
DISPONIBILITAT DE LA PÀGINA
Eva *Bayrak *Espinola no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Pàgina, als seus Continguts, ni que aquest es trobin *ctualizados, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los. Per consegüent, no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
Eva *Bayrak *Espinola exclou, amb les excepcions contemplades en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis d’oda naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, al no compliment de l’expectativa d’utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts.
La funció dels *Hiperenlaces que apareixen en aquesta Web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres Web que contenen informació sobre la matèria. Dits *iperenlaces no constitueixen suggeriment ni cap recomanació.
Eva *Bayrak *Espinola no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels *Hiperenlaces ni del *esultado d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.
L’accés a la Pàgina no implica l’obligació per part d’Eva *Bayrak *Espinola de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre *lemento informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, Eva *Bayrak *Espinola no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
QUALITAT DE LA PÀGINA
Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà de la Pàgina, Eva *Bayrak *Espinola realitza el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts. La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.
LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
Eva *Bayrak *Espinola exclou tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles *rrores tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la Pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.
NOTIFICACIONS
Totes les notificacions i comunicacions per part d’Eva *Bayrak *Espinola a l’Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços a tots us efectes.
DISPONIBILITAT DELS CONTINGUTS
La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. Eva *Bayrak *Espinola, no obstant això, queda *utorizada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la Pàgina i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Eva *Bayrak *Espinola advertirà prèviament la terminació o suspensió de la Pàgina.
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Eva *Bayrak *Espinola és conscient de la importància de la privacitat de les dades de caràcter personal i per això, ha implementat una política de *ratamiento de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l’ús i recollida d’aquests, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d’actuació de l’entitat. Durant la navegació a través de la web és possible es que sol·licitin dades de caràcter personal a través de diferents formularis disposats a aquest efecte. Aquestes dades formaran part dels pertinents fitxers en funció de la finalitat determinada i concreta que motiva el recapto d’aquests. D’aquesta manera, la informació particular de cada tractament de dades s’aportarà al costat de cada formulari web, sent comú a tots ells el responsable del fitxer: Eva *Bayrak *Espinola, domiciliada a Barcelona, així com el lloc i forma d’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que haurà de formalitzar-se mitjançant una comunicació escrita a l’adreça indicada anteriorment incloent còpia del DNI o document identificatiu equivalent. En el cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part d’un fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, sent aplicables la resta d’extrems indicats en el paràgraf anterior.
Així mateix, les condicions generals de contractació dels serveis d’Eva *Bayrak *Espinola, contenen les característiques i naturalesa del *ratamiento de les dades que seran desenvolupats per la mateixa en el cas que contracti qualsevol d’ells. D’altra banda, Eva *Bayrak *Espinola ha implantat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals que els interessats poguessin facilitar a conseqüència de l’accés a les diferents seccions del website https://kalypso.es, aplicant les mesures de seguretat contemplades en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
JURISDICCIÓ
Per a quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, tots les arts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de Barcelona, renunciant de manera expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. Legislació aplicable L’Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Copyright © 2015
Reservats tots els drets d’autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.